Algemene voorwaarden

Eerst even dit:

Informatie over allergenen

ClearChox kan niet garanderen dat de gegevens op de website 100% juist zijn. Ze doet wel haar best dit te bereiken. De gegevens zijn afkomstig van hetgeen de fabrikant op de verpakking van een chocoladetablet vermeldt dan wel dat de fabrikant dit op andere wijze expliciet duidelijk maakt. Als er bijvoorbeeld staat ‘Bevat sporen van noten’ is dit helder. Als er echter niets wordt vermeld, kan het zijn dat de fabrikant onvolledig is. ClearChox vult dan ‘onbekend’ in. Als een allergeen er niet in voorkomt, zal ClearChox dit als zodanig vermelden ‘bevat geen ….’

Algemene Voorwaarden

I. ClearChox is een handelsnaam van VOF Chocoweb, Boterbloemstraat 17, 6832 BL Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 50049755, hierna te noemen ClearChox . ClearChox biedt haar producten aan via een winkelapplicatie op het Internet, een zogenaamde Webwinkel.
II. Klant is de afnemer c.q. klant van ClearChox .
III. ClearChox gaat uit van goed vertrouwen en dat zij en Klant elkaar van dienst kunnen en willen zijn. ClearChox doet eerlijk zaken en gaat te allen tijde uit van redelijkheid en billijkheid. Doch zij acht het voor de goede orde noodzakelijk deze Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.
IV. Een Overeenkomst kan een mondelinge (telefonische) afspraak zijn of via e-mail dan wel door een bestelling in de Webwinkel tot stand zijn gekomen, zonder dat ze door beide partijen daadwerkelijk is ondertekend.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, evenals alle geleverde producten en diensten, geleverd door ClearChox , tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen die Klant hanteert of zou hanteren, wordt door ClearChox zonder haar uitdrukkelijke, schriftelijke instemming, geheel of gedeeltelijk, niet aanvaard.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€); voor consumenten worden de producten (goederen) inclusief omzetbelasting (BTW) in de webshop getoond, voor zakelijke relaties exclusief omzetbelasting (BTW). Daarenboven gelden eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. ClearChox is op geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die Klant of een derde ter zake van (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht lijden, tenzij haar grove schuld of ernstige nalatigheid is te verwijten. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Het maximaal door ClearChox te vergoeden schadebedrag is de prijs van het product, verhoogd met maximaal tweehonderdvijftig euro (€ 250).
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ClearChox zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en Aanbiedingen

ClearChox is slechts aan een offerte of aanbieding gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Klant binnen de in de offerte dan wel bij de aanbieding genoemde termijn blijkt. Bijvoorbeeld door tijdig een bestelling te plaatsen.

Artikel 3. Overeenkomst

1. ClearChox en Klant zijn in alle gevallen aan de overeenkomst (de koop) gebonden. Als deze via de Webwinkel door middel van een bestelling plaatsvindt, maar ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
2. ClearChox behoud zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht c.q. bestelling slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Klant het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft ClearChox het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten voeren door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. Voor consumenten geldt dat ClearChox de bestelling uit de Webwinkel pas verzendt nadat het verschuldigde bedrag door Klant, per bank of contant, is voldaan. Voor zakelijke relatie kan ze bij bestellingen vooruitbetaling verlangen, zulks naar het oordeel van ClearChox.
2. Alle door ClearChox genoemde (leverings-)termijnen zijn indicatief. Zij worden bij benadering gegeven, gebaseerd op de gegevens en omstandigheden die bij het bestellen (aangaan van de koopovereenkomst) van het product of de dienst aan ClearChox bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verschoven. Bij niet tijdige levering van een product uit de Webwinkel – zie lid 4 van dit artikel – heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) per direct te ontbinden; eventueel reeds gedane betalingen worden door ClearChox binnen dertig (30) dagen geretourneerd.
3. Behoudens het hiervoor bepaalde, geeft overschrijding van de door ClearChox opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, Klant geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. In geval ClearChox de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.
5. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft Klant het recht de overeenkomst (de koop) kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient zij een e-mail, fax of brief aan ClearChox te sturen.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst (de koop, de bestelling) wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ClearChox brengt Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ClearChox Klant hierover tevoren, en wel zo snel mogelijk, inlichten.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding/Annulering

1. Voor het afnemen van producten geldt: gekocht is gekocht. In geval van tussentijdse annulering van een bestelling uit de Webwinkel, heeft ClearChox recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.
2. Een overeenkomst c.q. een bestelling wordt niet geacht te zijn gedaan indien Klant niet binnen zeven (7) dagen na de bestelling het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

Artikel 7. Afkoelingsperiode voor consumenten / Recht van retour
(particuliere klanten)

1. Nadat Klant het door haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst ervan, de (impliciet) onderliggende overeenkomst met ClearChox te ontbinden. Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien Klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of dit formulier) aan ClearChox te melden. Klant dient het product – na overleg met ClearChox – te sturen naar:

ClearChox
Weiland 9-a
6666 MH  Heteren
Nederland

Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking van het gekochte product.  Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat Klant het product/de producten (toch) wenst te behouden. Klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien Klant al betalingen heeft verricht op het moment dat ze de overeenkomst met ClearChox ingevolge artikel 7.1. en 7.2 heeft herroepen, zal ClearChox deze binnen veertien (14) werkdagen na herroeping, mits ClearChox het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, het betreffende bedrag terugstorten. ClearChox behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking al is geopend, of door de schuld van Klant (anders dan die van ClearChox of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ClearChox schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ClearChox Klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ClearChox heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. ClearChox voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. De THT (datum Tenminste Houdbaar Tot) op de door ClearChox geleverde producten bedraagt vijf (5) maanden of meer, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding

Producten worden, met inachtneming van art. 1 lid 3, geleverd tegen een vaste prijs.

Artikel 10. Betaling

Voor levering van producten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 11. Landkaart

ClearChox publiceert op haar Website een landkaart waar de winkels worden getoond en kunnen worden opgezicht. We willen de consumenten laten zien waar in de buurt goede chocola wordt verkocht.

Zakelijke klanten verklaren ermee akkoord te zijn dat hun winkel op de website van ClearChox wordt vermeld en dat ze met name worden genoemd. Deze akkoordverklaring kan te allen tijde worden herroepen en ClearChox veegt in dat geval binnen zeven werkdagen de winkel van de kaart.

Artikel 12. Garantie

Voor producten uit de Webwinkel geldt dat de garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij ClearChox in geval van gebreken de producten desgewenst eerst kan omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kan Klant de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van ClearChox tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de Klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht

1. Indien ClearChox door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Klant heeft het recht de overeenkomst te beëindigen. Betreft het de bestelling een product (uit de Webwinkel), wordt de reeds gedane betaling door ClearChox binnen dertig (30) dagen geretourneerd.
2. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als ClearChox als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. ClearChox zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Gebreken; Klachttermijn

Voor zover hiervoor niet anders is bepaald, dienen klachten over de verrichte werkzaamheden of geleverde producten door de Klant binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ClearChox.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ClearChox en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Arnhem, 23 september 2017